Nowy Regulamin - Stary Regulamin Sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszystkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym także zmieniających zapisy poniższego regulaminu.
Negocjacje powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (CANDEL Damian Płatek, ul. Nowy Świat 126, 32-061 Rybna).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN SKLEPU

Definicje:
Dane - dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
Cennik dostaw - obejmuje zestawienie różnych form dostawy i ich kosztów, znajduje się w zakładce Dostawa
Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i jego kosztu określona w cenniku dostaw w zakładce "Dostawa"
Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z późniejszymi zmianami;
Kodeks dobrych praktyk- zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych art 2 pkt.55 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom zawodowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy
Klient – osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk - lista oferowanych w sklepie produktów sporządzona na podstawie wyborów Kupującego.
Kupujący to zarówno Klient jak i Konsument
Miejsce wydawania zakupionego towaru (wydawania rzeczy) – adres pocztowy lub punkt odbioru, wskazane w zamówieniu przez Kupującego
Moment wydawania zakupionego towaru (wydawania rzeczy) – moment, w którym osoba kupująca lub inna przez nią wskazana obejmuje rzeczy w posiadanie.
Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu, zawierająca informacje o produkcie
Konsument - osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za zakupiony przedmiot lub listę przedmiotów oraz ich dostawę, dostępna w zakładce Dostawa
Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.
Rzecz – rzecz ruchoma będąca lub mogąca być przedmiotem umowy.
Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy
Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w ramach sklepu WWW.CANDEL.PL;
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem WWW.CANDEL.PL, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
Sprzedający:
CANDEL Damian Płatek, uk, Nowy Świat 126, 32-061 Rybna,
NIP: 9442201088, REGON: 369437231


Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, dostawę, rodzaj płatności, miejsce wydania towaru, dane Kupującego
Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych
System – potoczna nazwa Internet , czyli zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
Wada – wada fizyczna jak i wada prawna
Wada fizyczna – niezgodność z umową sprzedanej rzeczy, nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju mieć powinna ze względu na cel oznaczony w umowie, nie ma właściwości, o której Sprzedawca zapewnił Kupującego, nie nadaje się do celu, o którym poinformował Konsument przy zawarciu umowy, została wydana w stanie niekompletnym. W przypadku nieprawidłowego uruchomienia lub zamontowania a czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność lub, też przez Konsumenta który postąpił zgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedającego.
Wada prawna – sytuacja, gdy sprzedawana rzecz jest własnością osoby trzeciej lub, też jest obciążona prawem osoby trzeciej oraz istnieje ograniczenie w rozporządzaniu, korzystaniu wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CANDEL Damian Płatek, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Adres reklamacyjny:
CANDEL Damian Płatek, uk, Nowy Świat 126, 32-061 Rybna,

Dane kontaktowe:
CANDEL Damian Płatek, uk, Nowy Świat 126, 32-061 Rybna,


I. Warunki ogólne
1.Umowa sporządzana jest w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym regulaminem
2. Miejsce wydawania rzeczy musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
3. Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia usług i dostarczania rzeczy wolnych od wad
4.Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym WWW.CANDEL.PL podane są w polskich złotych i zawierają VAT. Podane ceny są cenami brutto, nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostawy w zakładce Dostawa
5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz usługi polegającej na porozumiewaniu się na odległość
6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art.577 Kodeksu Cywilnego, natomiast informuje o znanej mu gwarancji udzielonej przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie
7.Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu na przeglądarkach: Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome, Mozilla. Używanie innych przeglądarek mających wpływ na funkcjonalność i ich funkcjonowanie może mieć wpływ na poprawne wyświetlenie sklepu WWW.CANDEL.PL
8.Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk

II. Procedura składania i realizacji zamówień

9.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, wraz z podaniem aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu. Formularz udostępniony jest na stronach sklepu internetowego CANDEL. W tym celu Kupujący powinien wykonać następujące czynności: dodać produkt do koszyka, dokonać wyboru formy zapłaty i dostawy oraz wybór miejsca wydania rzeczy. Ostatnim etapem jest złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.

10.Nieprawidłowe wypełnienie może spowodować odstąpienie sklepu od realizacji zamówienia.

11.Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest e-mailem zwrotnym w ciągu 24 godzin i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Zamawiającego.
12.Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
13. Realizacja zamówienia, czyli wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu a przy zamówieniach składających się z wielu produktów wysłanie następuje w najdłuższym terminie określonym na kartach produktów. Bieg rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
14. Zakupiony przedmiot wraz z fakturą VAT, zostaje wysłany - wybranym rodzajem dostawy do wskazanego miejsca wydania rzeczy, wskazanym przez Kupującego.
15.Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
16.Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.
17.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep CANDEL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
18.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętywania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło ustalone przez Kupującego, Kupujący powinien trzymać w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, aktualizacji i poprawiania danych oraz do usuwania konta w sklepie.

III Prawo do odstąpienia od umowy

19.Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego) takie prawo przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego.
20.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania tego terminu wystarczy oświadczenie Kupującego wysłane przed jego terminem.
21. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik a znajduje się w zakładce Dostawa lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy w formie innej niż pisemna.
22.Sprzedający potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie Sprzedającego, następuje poprzez e-mail. W dniu odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
23.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

24. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

25.Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

26.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

27.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

28.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

29. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

30. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

IV Rękojmia

31. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
32. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

33. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

34. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
35. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
36. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
37. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
38. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
39. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
40. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
41. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
42. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w części 4 (Rękojmia) pkt 39.
43. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
44. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
45. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
46. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
47. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
48. W terminach określonych w części III pkt. 19-20 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
49. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
50. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 44-45, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
51. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
52. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
53. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.
VI Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych rzez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3.Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce polityka prywatności


VII Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedazowej Kupującego obowiazuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamowienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.